LEGAL ASSISTANCE

občianske združenie pre podporu právneho povedomia

Vitajte na stránkach Legal Assistance

Kto sme? Sme skupina právnikov, ale máme vo svojich radoch i tých študujúcich, ktorí sa rozhodli nezaháľať a pokúsili sa využiť svoj potenciál naplno, spraviť niečo pre spoločnosť, pre svoj vlastný rozvoj a v neposlednom rade ukázať študentov i absolventov právnických fakúlt v lepšom svetle. Doba, keď každý absolvent právnickej fakulty patril medzi elitu spoločnosti, je už dávno minulosťou, a preto je na každom z nás ako sa odlíšime od más neustále pribúdajúcich právnikov, ktorých produkujú fakulty po celej republike ako na bežiacom páse bez ohľadu na ich možnosť uplatniť sa na trhu práce.

Spektrum aktivít, ktoré v súčasnosti robíme, je pomerne široké a ešte sa k nemu dostaneme. Ak by náš člen nevedel nájsť uplatnenie v niektorej z činností, určite podporíme každú iniciatívu, ktorá môže mať reálny prínos a je v intenciách cieľov združenia.

Do spomenutého spektra aktivít patrí v prvom rade podpora obvinených a odsúdených, rovnako ako ústavov na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody, a to najmä preto, že touto činnosťou celá myšlienka Legal Assistance o. z. začala. Máme za to, že má význam v nej pokračovať jednak pre slušnú odozvu zo strany cieľovej skupiny, teda samotných obvinených a odsúdených, ale i personálu ústavov.

V čom táto podpora spočíva? V prvom rade vo vzdelávaní v oblastiach, ktoré sú dotknutým málo známe a pritom sú súčasťou každodenného života (veľký úspech mali napríklad prednášky o exekučnom konaní). Ale pre poslucháčov boli zaujímavé i témy základov teórie právneho úkonu, základných typov zmlúv a podobne. V súčasnosti sa pripravujú prednášky na ďalšie témy v spolupráci s personálom ústavov.

Ďalej sa snažíme pomôcť svojou troškou rozvoju osobností obvinených a odsúdených a pomôcť im zmysluplnejšie tráviť čas v ústave, a to rozširovaním knižničných fondov ústavov na výkon väzby a ústavov na výkon trestu odňatia slobody. V spolupráci s knižnicami, antikvariátmi, ale i vydavateľstvami a kníhkupectvami sa nám podarilo zabezpečiť značné množstvo kníh a časopisov pre spomenuté ústavy. Táto aktivita naďalej pokračuje a rovnako nachádza odozvu z radov cieľovej skupiny.

Ďalším stupienkom je vzdelávanie mladistvých, ako rizikovej skupiny obyvateľstva, v oblasti prevencie kriminality a to formou prednášok a cvičení z oboch „koncov“ problematiky. Teda prednášky vrátane tém ako „Protiprávne konanie“, ktoré majú za cieľ objasniť obsah a pojem trestnoprávnej zodpovednosti osobám, ktoré stoja na jej hranici (vekovo) tak i na témy „Ako sa nestať obeťou“ na strane druhej, kde je snaha zameraná na oboznámenie cieľovej skupiny s možnými spôsobmi obrany vlastnej osoby a svojich blízkych pred rôznymi spôsobmi a stupňami protiprávneho konania páchateľa. V rámci projektov zameraných na prevenciu kriminality nezabúdame ani na ďalšiu skupinu obyvateľstva, ktorej by sa v tomto smere mala venovať náležitá pozornosť, a tou sú práve seniori. Ich realizáciu zabezpečujeme v spolupráci s centrami sociálnych služieb.

Ďalšie aktivity navonok smerujú k pomoci sociálne slabším alebo znevýhodneným osobám, opäť v rámci cieľov združenia.

Významným prvkom činnosti združenia je i aktivita smerujúca do vnútra a je ňou vzdelávanie vlastných členov, ktoré je zabezpečené v súčinnosti s odborníkmi z právnej praxe a smeruje k rozširovaniu vedomostí a prehľadu členov pre ďalšie profesionálne uplatnenie. Rovnako sme získali partnerov z oblasti potenciálnych zamestnávateľov, ktorí často radi príjmu mladých, aktívnych študentov a právnikov, ktorí majú záujem sa realizovať a vzdelávať i za dverami svojej fakulty a uprednostnia ich pred inými uchádzačmi.

Ďalšie aktivity a zámery do budúcnosti nájdete na tejto stránke, prípadne sa o nich môžete informovať u jednotlivých členov.