LEGAL ASSISTANCE

občianske združenie pre podporu právneho povedomia

Naše aktivity

image

Február 2012 - Tradícia prednášok občianskeho združenia Legal Assistance o. z. začala 27. februára 2012 v Ústave na výkon väzby Banská Bystrica. Naši lektori sa zamerali na výklad základných právnych pojmov, ale najväčší priestor bol venovaný exekučnému konaniu. Pre značný záujem zo strany obvinených o tému exekúcie v praxi sme sa dohodli na nadväzujúcej prednáške a ďalšej spolupráci.

image

Október 2012 – Dňa 30. októbra 2012 sa uskutočnila ďalšia prednáška lektorov Legal Assistance o. z. v Ústave na výkon väzby v Banskej Bystrici na tému „Základy práva, právne pojmy a právny úkon“. Táto téma bola prednášaná na žiadosť poslucháčov a záverom prebehla zaujímavá diskusia, všetci sa tešíme na nadväzujúcu spoluprácu.

image

November 2012 - 11. novembra 2012 sme rozbehli program "Naozaj bezplatné štúdium" pre študentov Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici zameraný na študentov prvého stupňa bakalárskeho denného štúdia, ktorých finančná situácia neumožňuje nákup drahých kníh potrebných pre plnohodnotné štúdium.

image

November 2012 – 23. novembra 2012 sme spustili projekt “Zbierka kníh pre obvinených a odsúdených“ zameraný na doplnenie a rozšírenie knižničného fondu. Prvým ústavom, na ktorý sme sa zamerali je Ústav na výkon väzby v Banskej Bystrici. Knihy v ústavoch doplnia stav knižnice, rovnako nahradia opotrebované a naďalej nepoužiteľné knihy, ktoré väznice potrebovali vyradiť.

image

Od roku 2013 sme spustili program “Prevencia kriminality mládeže“. Zamerali sme sa najmä na stredné školy, medzi ktorými sú Stredná zdravotnícka škola v Banskej Bystrici, Gymnázium Andreja Sladkoviča v Banskej Bystrici, Spojená škola – stredná odborná škola podnikania v Banskej Bystrici a Gymnázium Púchov.

image

Marec 2013 – Dňa 13. marca 2013 sa konala prednáška našich lektorov na Strednej zdravotníckej škole v Banskej Bystrici zaradená do programu „Prevencia kriminality mládeže a ochrana pred jej vplyvmi“. Vedenie školy sa pozvaním lektorov rozhodlo zvýšiť povedomie mládeže o platnej legislatíve v oblasti trestného práva aj pomocou príkladov zo života. Žiaci o danú tému prejavili nemalý záujem a z tejto udalosti sa stala tradícia na viacerých bystrických školách.

image

Máj 2013 – 2. mája 2013 sa v centre sociálnych služieb Trojlístok v Ružomberku uskutočnila jedna z prednášok zameraná na tému „Prevencia kriminality“. Tentokrát sme sa zamerali na ďalšiu z rizikových skupín, ktorou sú práve seniori.

image

Od roku 2013 do súčastnosti zabezpečujeme aj realizáciu programu “Vzdelávanie členov Legal Assistance o. z.“, ktoré je zamerané na rozširovanie vedomostí z rôznych oblastí práva pre našich členov odborníkmi z právnej praxe.

image

Apríl 2014 – Podarilo sa nám nadviazať novú spoluprácu s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody a Ústavom na výkon väzby v Ilave i s Ústavom na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici. Aktívni členovia nášho združenia budú mať možnosť prednášať a realizovať v rámci spolupráce i ďalšie aktivity.

image

Máj 2014 - 7. mája 2014 sa uskutočnila prvá zo série prednášok v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici na tému exekučné konanie. Pre veľký úspech budeme v načatej téme pokračovať i pri ďalšej prednáške. Veľmi sa tešíme, že sa nám úspešne podarilo nadviazať novú spoluprácu.

image

Máj 2014 – Dňa 28. mája 2014 sme zrealizovali v poradí druhú prednášku v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici, pokračovali sme v rozsiahlej téme exekučného konania, ktorú sme načali pri predchádzajúcej návšteve.

image

Júl 2014 – Prednáška na tému „Základy práva“ sa uskutočnila 16. júla v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici. Cieľom lektorov bolo zvýšiť právne povedomie a prehľad odsúdených v oblasti práva a oboznámiť poslucháčov so základnými inštitútmi a pojmami.

image

August 2014 – Aj počas letných prázdnin sme pokračovali v našej činnosti, jedna z prednášok sa uskutočnila 11. augusta 2014 v Ústave na výkon trestu odňatia slobody a Ústave na výkon väzby v Ilave. Zároveň sme prispeli k obmene časti knižničného fondu. Potešilo nás príjemné prijatie a v prednáškovej činnosti v Ilave plánujeme pokračovať v rámci série prednášok z oblasti práva.

image

Október 2014 – 6. októbra 2014 prebehlo odovzdávanie kníh, ktoré bolo výsledkom úspešne zrealizovanej zbierky kníh pre Ústav na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici.

image

December 2014 – S radosťou spúšťame projekt zameraný na žiakov základných a stredných škôl zo sociálne slabších rodín, ktorých by sme chceli podporiť vo forme beletrie i študijnej literatúry zameranej na prípravu na prijímacie skúšky stredných a vysokých škôl a maturitnú skúšku. Kontaktovať náš môžu zástupcovia škôl i jednotlivci na uvedenej emailovej adrese.